Alminnelige Kjøp & Leveringsbetingelser

BEDRIFTSKUNDER

Anvendelsesområde
Sletten Installasjon, Heretter kalt «EntraX» sine alminnelige kjøp & leveringsbetingelser for bedrifter gjelder for levering av produkter, tjenester og/eller supporttjenester til kunder fra og med overnevnte dato og erstatter de kjøpsbetingelser som tidligere er gitt av EntraX.

Særskilte bestemmelser for levering av produkt, tjenester og supporttjenester finnes nedenfor. Videre inneholder disse allmenne vilkårene bestemmelser som gjelder for alle leveranser. Disse Alminnelige Kjøp & Leveringsbetingelser gjelder om ikke annet er avtalt.
Dersom du handler som forbruker gjelder isteden Alminnelige Kjøp & Leveringsbetingelser for forbrukere.

Produktinformasjon
Varene som presenteres på hjemmesiden utgjør vårt ordinære sortiment. Dersom det er avvik mellom vilkår, produktinformasjon eller pris angitt på hjemmesiden og det som angis i øvrige publikasjoner, har det som fremkommer på hjemmesidene forrang.

Priser og frakt
De til enhver tid gjeldende priser er tilgjengelige på hjemmesiden, og oppdateres fortløpende. Priser er angitt i NOK eksklusive merverdiavgift. Fraktkostnader kommer i tillegg. EntraX forbeholder seg retten til å endre priser uten forvarsel. Med mindre det foreligger en særskilt avtale gjelder prisene slik de er angitt på hjemmesiden. Importprodukter som ikke er en del av standardsortiment prises basert på valutakursen på faktureringstidspunktet. En midlertidig salgspris basert på gjeldende valutakurs oppgis ved bestilling. Ved fakturering justeres salgsprisen i henhold til dagjeldende valutakurs. Fraktkostnader tilkommer samtlige leveranser. Den totale fraktkostnaden beregnes ved fakturering der forsendelsens vekt fremkommer sammen med informasjon om dens dimensjoner og form, om den må leveres på pall, om forsendelsen omfatter flere kolli, etc. Det tilkommer gebyr for uavhentede forsendelser.

Betalingsvilkår og sikkerhet
Betaling kan skje ved bruk av kredittkort/debetkort, direktebetaling gjennom nettbank eller ved faktura. Fakturering skjer etter særskilt kredittsjekk. Betaling kan også skje gjennom finansiering via en av EntraX samarbeidspartnere. Fakturabeløpet skal være tilgjengelig på vår bankkonto senest ti (10) dager fra faktureringsdato. Ved forsinket betaling har EntraX rett til å kreve forsinkelsesrenter etter forsinkelsesrenteloven samt betalingspåminnelse med purregebyr etter inkassoforskriften. Alle fakturaer leveres elektronisk via mail eller EHF. Produktene forblir EntraX eiendom frem til vi har mottatt full betaling. Dersom det finnes rimelig tvil vedrørende kundens betalingsevne, har EntraX rett til å fastsette kortere betalingstid, kreve forskuddsbetaling eller annen sikkerhet for fremtidige leveranser.

Bestilling og ordrebekreftelse
Ved å gjennomføre et kjøp hos EntraX aksepterer kunden disse Alminnelige Kjøp & Leveringsbetingelser. Gjennom aksept av vilkårene binder kunden seg til å følge disse i sin helhet. Ved bestilling sendes en mottaksbekreftelse med emneteksten «takk for din ordre» på epost. Denne bekreftelsen har informasjon om innholdet av bestillingen. I forbindelse med avsendelse av leveransen sendes en ordrebekreftelse per epost med emneteksten «din ordre er på vei». Bindende avtale inngås først ved avsendelse av denne ordrebekreftelsen til kunden.

Levering
Levering skjer i Norge av transportør eller av våre engasjerte leverandører med følgende leveringsvilkår:
Vi har ikke ansvar for forsinket levering uavhengig av om forsinkelsen beror på forhold som skyldes transportør, forsinkelse eller delleveranse som skyldes forhold som produsenten svarer for eller andre omstendigheter.

Retur
På vilkårene under aksepterer vi retur av et produkt fra det ordinære sortimentet innen det er gått ti (10) dager fra faktureringsdato. Ved retur skal produktet være ubrukt og returneres i ubrutt originalforpakning, uten tilskitning, merker og skader. Kunden skal betale frakt- og eventuell returavgift. Frakt- og returavgift belastes kundens eventuelle tilgodehavende hos oss, eller faktureres separat. Ved ønske om retur skal kunden kontakte oss, fortrinnsvis gjennom Min Konto/Ordrehistorikk på vår hjemmeside og der opprette et returoppdrag. Mottatt oppdragsnummer innebærer ikke at vi har akseptert returen. Kunden skal returnere produktet til oss sammen med kopi av ordreseddel og mottatt ordrenummer. Returen skal være tilgjengelig for oss senest fjorten (14) dager etter at kunden har mottatt returnummer. Frakten skal være betalt og produktet godt innpakket i godkjent emballasje. Retur som ikke godkjennes, sendes tilbake på kundens bekostning. Godkjente returer krediteres kunden etter fradrag for eventuell returkostnad.

Transportskader
Ved mottak av leveransen skal kunden undersøke de leverte produktene. Transportskader må meldes til transportøren samt oss på leveransedagen, fortrinnsvis gjennom Min Konto/Ordrehistorikk. Skjulte transportskader som ikke oppdages eller burde vært oppdaget ved leveransen, må meldes så raskt det etter forholdene lar seg gjøre, og innen én uke fra mottakelse. Dersom kunden ikke reklamerer innenfor angitt tidsramme taper kunden rett til å gjøre krav gjeldende mot både transportøren og oss.

Reklamasjon
Ved mottak av leveransen skal kunden undersøke de leverte produktene. For å kunne gjøre mangelskrav gjeldende må kunden reklamere overfor oss umiddelbart etter at mangel oppdages, og senest ti (10) dager fra faktureringsdato, og returnere produktet på angitt måte. Dersom kunden skal gjøre mangelskrav gjeldende må kunden kontakte oss, fortrinnsvis gjennom Min konto/Ordrehistorikk på våre hjemmesider og der opprette et oppdrag. Tilkjent oppdragsnummer innebærer ikke at vi har akseptert reklamasjonen. Oppdragsnummeret er gyldig i fjorten (14) dager, og produktet skal innen utløpet av denne perioden gjøres tilgjengelig for ss. Ved retur av produktet skal returfrakten til oss være betalt. Videre skal ordrenummer, faktura og informasjon om gyldig oppdragsnummer samt en detaljert redegjørelse av mangelen følge med produktet. Er frakten ikke betalt eller kunden ikke har fulgt overnevnte anvisning tilbakesendes produktet til kunden for dennes regning. Returvarer skal sendes godt innpakket i godkjent emballasje (for eksempel brun bølgepappkartong). Eventuelle transportskader som følge av mangelfull innpakning belastes kunden. Vi forbeholder seg rett til å gjennomføre produktkontroll av returnerte produkter, og rett til å belaste kunden for kostnaden for slik test dersom produktet ikke er beheftet med mangel og reklamasjonen derfor ikke aksepteres.

Garanti
Garanti gis av produktenes respektive produsenter. Vi gir ingen garanti som går ut over det som følger av produsentenes garantibetingelser.

Ansvar for mangler
Dersom det foreligger mangel som vi svarer for, forplikter vi oss til, etter eget valg, å avhjelpe mangelen gjennom reparasjon, omlevering eller tilbakebetaling av kjøpesummen. Vi forbeholder seg retten til å henvise kunden direkte til de respektive produsenter eller deres serviceverksted for reparasjon av mangel. Videre rettigheter kan følge av de respektive produsentenes egne garantier rettet mot sluttkunden. Vårt ansvar ved mangler er begrenset til det som er angitt over og kunden kan ikke gjøre andre mangelsbeføyelser gjeldende mot oss. Vi svarer under ingen omstendighet for indirekte tap eller konsekvenstap, slik som tapt produksjon eller tapt fortjeneste eller andre tap som følger av manglende eller vanskeliggjort bruk av datamaskiner eller informasjon eller for tap av data.

Teknisk support
For teknisk support og brukerstøtte forbeholder vi oss rett til å henvise kunden til de respektive produsentene, samt eventuelt til tredjeparts betalingssupport. Telefonnummer til de respektive produsenter/leverandører er tilgjengelig på våre hjemmesider under fanen kundeservice. Vennligst merk at supporten kan være på engelsk for visse produsenter og at det i noen tilfeller gis support utelukkende gjennom epost og hjemmesider.

Omfang og gjennomføring
Vi vil utføre den avtalte tjenesten («Tjenesten») på en fagmessig måte og med for formålet kvalifiserte personer.
Vi kan engasjere underleverandører til å utføre Tjenesten. Om vi engasjerer en underleverandør vil vi være ansvarlig for både vårt og underleverandørens arbeid. Kunden må gi oss tilgang til alle opplysninger og dokumentasjon som er nødvendig for at vi skal kunne utføre og levere Tjenesten i samsvar med avtalen. Hvis Tjenesten skal utføres i kundens lokaler, skal vi få tilgang til lokalene i den utstrekning det er nødvendig for utførelsen av Tjenesten.

Immaterielle rettigheter
Kunden overtar eiendomsretten til samtlige immaterielle rettigheter som ved utføring av Tjenesten skapes særskilt for kunden.
Kunden overtar ikke noen andre immaterielle rettigheter knyttet til Tjenesten som tilhører oss eller tredjeparter. Kunden har ingen rett til å gjøre endringer i beskyttet materiale som tilhører oss eller tredjeparter. For disse immaterielle rettighetene gjelder i stedet de vilkår som innehaveren av den aktuelle immaterielle rett til hver tid anvender. Vi er forpliktet til å informere kunden dersom det kreves ytterligere lisens eller rettighet utover det som fremgår av avtalen for å kunne utnytte Tjenesten.

Krenkelse av immaterielle rettigheter
Hvis kunden tilveiebringer immaterialrettslig beskyttet materiale under avtalen, garanteres at kunden innehar de rettigheter eller innhenter de godkjennelser som kreves for utførelsen av Tjenesten i samsvar med avtalen. Vi garanterer at Tjenesten og de immaterielle rettigheter som vi gir kunden i henhold til avtalen, så vidt vi vet, ikke krenker tredjeparts rettigheter. Kunden skal straks varsle oss skriftlig om krav fra tredjeparter angående krenkelse av immaterielle rettigheter som følge av kundens bruk av Tjenesten.

ALMINNELIGE BESTEMMELSER

Kobling til tredjeparts nettsider
Hyperlenker på våre hjemmesider gjør det mulig for besøkende å forlate hjemmesidene. De lenkede nettsidene kontrolleres ikke av oss og vi er ikke på noen måte ansvarlig for innholdet på nettsidene eller innholdet i koblinger på nettsidene. Vi gjør lenkene tilgjengelige for å forenkle kundens søk og vår lenking medfører ikke at vi har godkjent de respektive nettsidene.

Vår hjemmeside og immaterielle rettigheter
Innholdet på vår hjemmesider er vår eller dets lisensgivers eiendom. Informasjonen er beskyttet gjennom markedsføringslovgivning og lovgivning for beskyttelse av immaterielle rettigheter, som innebærer at varemerker, firmanavn, produktnavn, bilder og grafikk, design, layout etc. ikke skal kopieres eller på annen måte anvendes uten skriftlig samtykke fra oss. Utskrift eller annen kopiering av materiale er tillatt for egen, privat, ikke-kommersiell bruk. Det er forbudt å kopiere, lagre eller på annen måte reprodusere, bearbeide, endre, overføre, tildele, på andre måter benytte eller utnytte materialet eller deler av dette uten at vi på forhånd har gitt skriftlig samtykke til dette.

Kundekonto
Innloggingsinformasjon (brukernavn og passord) til kundekonto på vår hjemmeside skal håndteres slik at de ikke kommer uautoriserte personer i hende. Ved å gi sin innloggingsinformasjon til andre bekrefter kunden at vedkommende kan legge inn bestillinger i kundens navn og at kunden er betalingsansvarlig for disse overfor oss. For kundekonto som tilhører juridiske personer anses samtlige personer som har tilgang til innloggingsinformasjonen å være autorisert til å legge inn bestillinger for kundens regning. Dersom kunden mistenker at noen uten deres autorisasjon har tilgang til innloggingsinformasjonen deres, må kunden umiddelbart varsle oss samt endre passordet.

Personopplysninger
Når vi er databehandlingsansvarlig
Vi vil i forbindelse med kundeordrer for produkter og tjenester som behandler personopplysninger om kundens kontaktpersoner for de formål og på de vilkår som fremgår av våre retningslinjer for personvern. Ved å opprette en bedriftskonto hos oss, bekrefter kunden at denne har informert selskapets representanter om vår behandling av deres personlige data, og innhentet deres samtykke til behandlingen. Når vi behandler personopplysninger på vegne av kunden I tilfeller der vi behandler personopplysninger på vegne av Kunden, gjelder følgende:

Kunden er ansvarlig som databehandlingsansvarlig for at behandling av personopplysninger skjer i samsvar med norsk lov. Oss kan bare behandle personopplysninger i samsvar med kundens skriftlige instrukser og ikke for noen andre formål.
Vi vil treffe de nødvendige tekniske og organisatoriske tiltak for å beskytte personopplysninger som behandles for kunden. Fjerndiagnostikk eller en tilsvarende prosedyre kan kun utføres av oss etter kundens skriftlige samtykke. Vi skal uten ugrunnet opphold varsle kunden når oppdagelsen av avsluttede saker eller forsøk på uautorisert tilgang, ødeleggelse eller endring av kundedata.
Dersom behandling av personopplysninger skjer via kundens utstyr, skal Kunden sikre at de nødvendige tekniske og organisatoriske tiltak for å beskytte personopplysninger er på plass. Vi kan inngå avtale med underleverandør om oppfyllelse av våre forpliktelser om behandling av personopplysninger i henhold til avtalen. Vi svarer i disse tilfellene for at underleverandørenes håndtering av personopplysningene skjer i samsvar med kundens instruksjoner, og at underleverandøren er bundet av samme vilkår som oss under dette punkt. Vi vil etter kundens skriftlige forespørsel opplyse om underleverandører som behandler personopplysninger på vegne av kunden, og det landet behandlingen foregår i. Kunden har rett til å trekke seg fra avtalen dersom kunden motsetter seg bruk av en spesifikk underleverandør. Vi vil ikke behandle personopplysninger på vegne av kunder i lengre tid enn det som er nødvendig for å oppfylle sin forpliktelse til kunden. Vi skal innen 3 måneder fra det tidspunkt foretaket opphørte sikre at kundens personlige opplysninger slettes. Hvis vi lagrer personopplysninger for klienten, kan ikke personlig informasjon slettes før kunden er informert om at slettingen vil finne sted.

Lovvalg og tvisteløsning
Avtalen er regulert av norsk rett.
Eventuelle tvister løses ved voldgift iht. voldgiftsloven. Forhandlingene holdes i Tromsø. Med mindre annet avtales er voldgiftsbehandlingen og voldgiftsrettens avgjørelse underlagt taushetsplikt.

Force Majeure
Vi er ikke ansvarlig for ulemper forårsaket av forhold utenfor vår kontroll, for eksempel krigslignende hendelser, opprør og uro, forstyrrelser i kommunikasjon, eksport- og importrestriksjoner, rettsoppgjør eller andre myndighets pålegg, streik, lockout, blokader eller annet arbeidshinder, brann, eksplosjon eller annen ulykke, eller for feil eller forsinkelser i tjenester fra underleverandører på grunn av de nevnte omstendigheter.

Øvrig
Vi forbeholder seg retten til å endre all informasjon, inkludert, men ikke begrenset til, priser, tekniske spesifikasjoner og produkttilbud uten forutgående varsling. Informasjon og priser angis med forbehold for trykk- og skrivefeil, unøyaktigheter i angitte tekniske spesifikasjoner, leverandørens prisøkninger og opphørssalg. Informasjonen som er tilgjengelig på våre hjemmesider medfører ikke et løfte om brukervennlighet, egnethet eller garanti med mindre dette er særskilt spesifisert. Aktuelle tilbud gjelder så lenge lageret rekker, med mindre annet er oppgitt. Kunden har ikke rett til å overføre avtalen eller rettigheter og forpliktelser som kan henføres til avtalen uten vårt skriftlige samtykke. Vi forbeholder oss retten til når som helst å endre disse Alminnelige Kjøp & Leveringsbetingelser.